List of active policies

Name Type User consent
Regulamin / Terms & Conditions Site policy Authenticated users
Polityka prywatności / Privacy policy Privacy policy All users

Summary

Warunkiem korzystania z eduSSAB jest akceptacja niniejszego Regulaminu

The usage of eduSSAB ia allowed under the condition of the acceptance of these Terms & Conditions

Full policy

[PL - wersja polska]

/for English scroll down/

Regulamin Świadczenia Usług w Ramach Portalu eduSSAB

Definicje:

Szkolenia – szkolenia są dostępne w eduSSAB, a ich forma może opierać się o: udostępnienie różnych  Materiałów Szkoleniowych na stronach www do odbycia szkolenia e-learningowego lub o formę mieszaną z dodatkową częścią prowadzoną przez osobę wskazaną przez Organizatora stacjonarnie lub z wykorzystaniem komunikacji internetowej. Forma szkolenia określana jest w opisie Szkolenia na eduSSAB.

eduSSAB - Serwis Internetowy pod adresem https://eduSSAB.com zbudowany z wykorzystaniem systemu LMS Moodle;

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna kierująca Uczestnika na Szkolenie.

Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera umowę o świadczenie Usług Szkoleniowych dla celów niezawodowych.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego biorąca udział w Szkoleniu.

Użytkownik - Zamawiający lub/i Uczestnik posiadający konto na eduSSAB.

Umowa - umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych tj. umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest Szkolenie.

Materiały Szkoleniowe – autorskie materiały używane w trakcie Szkolenia, które mogą występować w różnej formie obejmującej, ale nie ograniczającej się do: instrukcji, opisów, filmów, grafik, animacji, podręczników, ćwiczeń, testów, plików dostępne na stronach www lub przekazane Uczestnikom przez Organizatora.

Godzina Szkoleniowa – w przypadku zajęć prowadzonych przez osobę wskazaną przez Organizatora 45 min zegarowych;

Dzień Szkoleniowy – w przypadku zajęć prowadzonych przez osobę wskazaną przez Organizatora maksymalnie 8 Godzin Szkoleniowych;

Organizator – Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa, adres: ul. Witomińska 8/50; 81-311 Gdynia, Polska, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000310116; NIP:9581616752; REGON:22067237300000;

Preambuła

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki korzystania z eduSSAB oraz świadczenia usług przez Organizatora w ramach zawieranych z Zamawiającym Umów za pośrednictwem eduSSAB.

§1 - Wymagania techniczne

Warunkiem korzystania z eduSSAB przez Zamawiającego i Uczestnika jest posiadanie urządzenia (komputer lub laptop lub tablet lub smartphone) podłączonego do Internetu z zainstalowaną przeglądarką  internetową np.: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox z możliwością zapisu plików cookies oraz aktywnego konta e-mailowego. W przypadku Szkolenia w formie mieszanej z wykorzystaniem komunikacji internetowej wykorzystywany będzie dodatkowo komunikator internetowy (w obrębie kursu może być wykorzystywane różne oprogramowanie, które zostanie określone każdorazowo w eduSSAB), który wymaga posiadania słuchawek i mikrofonu oraz łącza internetowego z minimalnymi parametrami szybkości wynoszącymi 2Mb/s (w przypadku niższych parametrów mogą wystąpić trudności z komunikacją z osobą prowadzącą Szkolenie).

§2 - Zawieranie Umowy

1. Umowa pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym zawierana jest na podstawie złożonego przez Zamawiającego elektronicznego zamówienia w formie rejestracji na wybrane Szkolenie w ramach dostępnych na eduSSAB. W przypadku Szkoleń w formie mieszanej do zawarcia Umowy wymagane jest potwierdzenie przez Organizatora terminu wykonania części prowadzonej przez osobę wskazaną przez Organizatora.

2. Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie za Szkolenie zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym na eduSSAB. Cennik nie obejmuje zakwaterowania i kosztów dojazdu Uczestnika na Szkolenie.

3. Zamawiający może uregulować płatność w następujący sposób:

a) za pośrednictwem serwisu płatniczego on-line poprzez formularz dostępny na eduSSAB;

b) przelewem na wskazany przez Organizatora numer konta - w tym celu należy wysłać zapytanie na e-mail info@eduSSAB.com.

4. Faktury za Szkolenie będą przesyłane w wersji papierowej lub elektronicznej po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego na dane podane w formularzu konta eduSSAB.

§ 3 - Korzystanie z eduSSAB

1. eduSSAB służy do zamawiania, prezentowania Szkoleń oraz do ich promocji.

2. Warunkiem korzystania z eduSSAB jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz założenie konta.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania eduSSAB w celach administracyjnych, konserwacyjnych, modernizacyjnych, o których w razie możliwości będzie informował za pomocą komunikatów zamieszczonych na eduSSAB.

4. Użytkownik nie ma prawa udostępniać loginu i hasła innym osobom lub podmiotom.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do konta w eduSSAB i/lub Szkolenia, jeżeli Uczestnik będzie z nich korzystać w sposób sprzeczny z zasadami obowiązującego prawa lub zasadami niniejszego Regulaminu.

§ 4 - Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Organizatora należy:

a) zapewnienie sprawnego działania eduSSAB;

b) przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego zamówionego Szkolenia zgodnie z zakresem i formą określoną na eduSSAB;

c) w przypadku zajęć prowadzonych przez osobę wskazaną przez Organizatora zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia;

d) przygotowanie programu oraz harmonogramu Szkolenia;

e) w przypadku Szkoleń prowadzonych stacjonarnie: zapewnienie pomieszczeń i pomocy dydaktycznych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia;

f) w przypadku Szkoleń z wykorzystaniem komunikacji internetowej: zapewnienie usługi platformy komunikatora internetowego oraz przekazanie danych do połączenia z nią Zamawiającemu, przeprowadzenie transmisji zajęć przy jednoczesnym spełnieniu wymogów technicznych ze strony Uczestnika opisanych w §1 w czasie rzeczywistym Szkolenia;

g) zapewnienie każdemu Uczestnikowi Materiałów Szkoleniowych;

h) wystawienia Uczestnikowi pod warunkiem zaliczenia testu końcowego (którego forma i wymagania zaliczeniowe określane są na eduSSAB w stosunku do każdego kursu indywidualnie) imiennego certyfikatu potwierdzające ukończenie Szkolenia w formie pliku PDF i wysłanie go na wskazany przez Uczestnika w eduSSAB adres e-mail. Na życzenie Uczestnika i/lub Zamawiającego za dodatkową opłatą Organizator może wystawić certyfikat w formie papierowej i przesłać go pocztą na wskazany przez Uczestnika lub Zamawiającego adres. W przypadku nie zaliczenia testu końcowego certyfikat nie zostanie wystawiony, a Zamawiający lub uczestnik może za dodatkową opłatą ponownie podejść do testu końcowego.

2. Uczestnik zobowiązuje się:

a) odbyć Szkolenie zgodnie z zasadami i instrukcjami przedstawionymi na eduSSAB oraz w przypadku formy mieszanej dodatkowo zgodnie z instrukcjami osoby wskazanej przez Organizatora do prowadzenia zajęć;

b) nie podejmować działań zakłócających Szkolenie;

3. Zamawiający zobowiązuje się:

a) uiścić opłaty za Szkolenie zgodnie z obowiązującym cennikiem na eduSSAB;

b) przekazać Organizatorowi kompletne i prawidłowe dane do wystawienia faktury VAT;

4. Użytkownik zobowiązuje się:

a) nie podejmować prób złamania haseł do kont innych Użytkowników;

b) nie zakładać kont, w których podawane dane zawierałaby treści naruszające dobra osobiste innych osób;

c) nie podejmować działań zakłócających pracę eduSSAB.

5. Zamawiający będący osobą prawną w razie rezygnacji ze Szkolenia prowadzonego w formie mieszanej w terminie krótszym niż 7 dni przed ustalonym terminem zajęć prowadzonych przez osobę wyznaczoną przez Organizatora zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny Szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 100% ceny Szkolenia. Organizator może zwolnić z tego obowiązku, jeżeli Zamawiający usprawiedliwi nieobecność Uczestnika tj. udokumentuje zaświadczeniem lekarskim chorobę lub inne nie dające się przewidzieć przypadki losowe (nie wliczają się do tego np. przydział pracy, delegacja lub urlop);

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Szkolenia prowadzonego w formie mieszanej w terminie krótszym niż 7 dni przed zaplanowanym terminem w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora lub innych zakłóceń organizacyjnych i/lub technicznych, które nie pozwalają na przeprowadzenie Szkolenia. Organizator w takich okolicznościach prześle niezwłocznie Uczestnikom i Zamawiającemu na adresy e-mail zamieszczone w eduSSAB informację o odwołaniu Szkolenia oraz propozycję nowych terminów/miejsca/komunikatora internetowego. Zamawiającemu w takich okolicznościach przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji ze Szkolenia w ciągu 1 dnia od momentu powiadomienia i zwrot jego kosztów w przypadku dokonania przedpłaty.

§ 5 - Reklamacje

1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących realizacji Szkoleń w terminie czternastu dni od daty zakończenia Szkolenia.

2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie lub drogą e-mailową na adres info@eduSSAB.com.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) dane Zamawiającego i Uczestnika/ów;

b) przedmiot reklamacji (m.in. nazwa Szkolenia, termin itp.);

c) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;

d) oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu czternastu dni od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego, przy czym czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku potrzeby pozyskania dalszych wyjaśnień.

§ 6 - Autorskie Prawa Majątkowe

Wszystkie Materiały Szkoleniowe niezależnie od formy ich przekazania Zamawiającemu/Uczestnikowi, jak również wygłaszane podczas Szkolenia w formie mieszanej chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.o p rawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami). Użytkownik rozumie, że bez pisemnej zgody nie ma prawa reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować tych materiałów: w całości, we fragmentach, odpłatnie ani nieodpłatnie, w żadnej formie: mówionej, audio, wideo, pisanej, drukowanej lub elektronicznej. Zakaz powyższy nie dotyczy cytowania autorów z powoływaniem się na źródło. Uczestnik może nagrywać szkolenie tylko w przypadku zgody trenera, który prowadzi szkolenie.

§ 7 - Odpowiedzialność i prawo odstąpienia

1. Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi co do Szkoleń już rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie lub drogą e-mailową na adres info@eduSSAB.com.

3. Jeżeli po zawarciu Umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w Szkoleniu i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na Szkolenie o tej samej wartości po uzgodnieniu z Organizatorem. Niniejszego postanowienia nie stosuje się wobec Konsumentów.

4. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin Szkolenia. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za Szkolenie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a) za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych Materiałach Szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Szkoleń.

b) za wystąpienie po stronie Uczestnika i/lub Zamawiającego szkód spowodowanych korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania ze Szkoleń;

c) za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Szkolenia, jeśli do takie było spowodowane brakiem dostępu do urządzeń i infrastruktury wymaganej zgodnie z §1 występującej po stronie Zamawiającego i/lub Uczestnika;

d) przerwanie Szkolenia z winy dostawcy komunikatora internetowego;

6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolenie, którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści oraz z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 8 - Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.01.2021 r. i obowiązuje na czas nieokreślony.

2. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

-----------------------

[EN - English version]

Terms and Conditions for the Provision of Services under the eduSSAB Portal

Definitions:

Consumer - an Ordering Party who is a natural person or a natural person running a business, who concludes a contract for the provision of Training Services for non-professional purposes.

Contract - an agreement for the provision of Training Services, i.e. a Polish civil law agreement the subject of which is the Training.

eduSSAB - Website at https://eduSSAB.com built using the LMS system - Moodle ;

Ordering Party - an adult natural person or legal person directing the Participant to the Training.

Organizer - Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa, address: ul. Witomińska 8/50; 81-311 Gdynia, Poland, registered in the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000310116; NIP: 9581616752; REGON: 22067237300000;

Participant - an adult natural person designated by the Ordering Party, participating in the Training.

Training Day - in the case of classes conducted by a person designated by the Organizer, a maximum of 8 Training Hours;

Training Hour - in the case of classes conducted by a person designated by the Organizer, 45 clock minutes;

Training Materials - original materials used during the Training, which may have various forms, including, but not limited to: instructions, descriptions, videos, graphics, animations, manuals, exercises, tests, files available on websites or provided to Participants by the Organizer.

Trainings - trainings are available on eduSSAB, and their form may be based on: providing various Training Materials on websites for e-learning training or in a mixed form with an additional part, conducted stationary or using internet communication by a person designated by the Organizer. The form of the training is specified in the training description on eduSSAB.

User - the Ordering Party and/or Participant who has an account on eduSSAB.

Preamble

These terms and conditions (hereinafter referred to as the Terms & Conditions) define the terms of using eduSSAB and the provision of services by the Organizer under the Contracts concluded with the Ordering Party through eduSSAB.

§1 - Technical requirements

The condition for using eduSSAB by the Ordering Party and the Participant is to have a device (computer, laptop, tablet or smartphone) connected to the Internet with an installed web browser, e.g. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox with the option of saving cookies and an active e-mail account. In the case of the Training in a mixed form with the use of internet communication, an internet communication platform will be additionally used (different software may be used within the Training, which will be specified each time in eduSSAB), which requires headphones, a microphone and an internet connection with minimum speed parameters of 2 Mb / s (in the case of lower parameters, communication difficulties with the trainer may occur).

§2 - Conclusion of the contract

1. The Contract between the Organizer and the Ordering Party is concluded on the basis of an electronic order placed by the Ordering Party in the form of registration for a selected Training on eduSSAB. In the case of Training in a mixed form, in order to conclude the Contract, the Organizer must confirm the date of the part which will be conducted by a person indicated by the Organizer.

2. The Organizer is entitled to remuneration for the Training in accordance with the current price list on eduSSAB. The price list does not include accommodation and travel costs of the Participant to the Training.

3. The Ordering Party may settle the payment in the following way:

a) via the online payment service available on eduSSAB;

b) by bank transfer to the account number indicated by the Organizer - for this purpose, please send an inquiry to info@eduSSAB.com.

4. Invoices for the Training will be sent in paper or electronic form after obtaining the the consent of the Ordering Party using the name and data provided on eduSSAB by Ordering Party.

§ 3 - Use of eduSSAB

1. The purpose of eduSSAB is allow ordering, present and promote Trainings.

2. The usage of eduSSAB ia allowed under the condition of the acceptance of these Terms & Conditions and the creation of an account.

3. The Organizer reserves the right to temporarily suspend the operation of eduSSAB for administrative, maintenance and modernization purposes, about which, it will inform via messages posted on eduSSAB, if possible.

4. The User has no right to share the login and password with other persons or entities.

5. The Organizer reserves the right to block access to the eduSSAB account and / or Training if the Participant uses them in a manner inconsistent with the provisions of applicable law or the principles of these Terms & Conditions.

§ 4 - Obligations of the Parties

1. The Organizer's obligations are:

a) ensuring the smooth running of eduSSAB;

b) conducting the ordered Training for the Ordering Party in accordance with the scope and form specified on eduSSAB;

c) in the case of classes conducted by a person designated by the Organizer, providing qualified teaching staff to conduct the Training;

d) preparation of the training program and schedule;

e) in the case of Trainings conducted stationary: providing rooms and teaching aids to the extent necessary to conduct the Training;

f) in the case of Trainings with the use of internet communication: providing the service of an internet communication platform and providing information how to connect with it to the Ordering Party, conducting the transmission of classes while meeting the technical requirements of the Participant described in §1 in real time of the Training;

g) providing each Participant with Training Materials;

h) issuing a personal certificate confirming completion of the Training in the form of a PDF file and sending it to the e-mail address provided by the Participant in eduSSAB, provided that he / she passes the final test (which form and requirements are specified on eduSSAB for each course individually). At the request of the Participant and / or the Ordering Party, for an additional fee, the Organizer may issue a paper certificate and send it by post to the address indicated by the Participant or the Ordering Party. If the final test is not passed, the certificate will not be issued and the Ordering Party or the participant may retake the final test for an additional fee.

2. The Participant obligations are:

a) complete the Training in accordance with the rules and instructions presented on eduSSAB and, in the case of a mixed form, additionally according to the instructions of the person designated by the Organizer to conduct the classes;

b) not take action that disrupts the Training;

3. The Ordering Party obligations are:

a) pay the fees for the Training in accordance with the actual price list published on eduSSAB;

b) provide the Organizer with complete and correct data for issuing an invoice;

4. The User obligations are:

a) not to attempt to break passwords to other Users' accounts;

b) not to set up accounts in which the data provided would contain content that violates the personal rights of other people;

c) not to take any action that disrupts the work of eduSSAB.

5. The Ordering Party which is a legal entity in the event of resignation from the Training conducted in a mixed form within less than 7 days before the scheduled date of classes conducted by a person designated by the Organizer, is obliged to pay a handling fee of 50% of the Training price. If the resignation or notification is not submitted within less than 3 days, the Ordering Party is obliged to pay a handling fee of 100% of the Training price. The Organizer may release from this obligation if the Ordering Party justifies the Participant's absence, i.e. documents the illness with a medical certificate or other unforeseeable random events (this does not include e.g. work assignment, delegation or leave);

6. The Organizer reserves the right to change the date of the Training conducted in a mixed form less than 7 days before the scheduled date in the event of circumstances beyond the Organizer's control or other organizational and / or technical disruptions which prevent the Training from being conducted. In such circumstances, the Organizer will immediately send the Participants and the Ordering Party to the e-mail addresses provided in eduSSAB information about the cancellation of the Training and a proposal for new dates / place / information about internet communication platform. In such circumstances, the Ordering Party has the right to resign from the Training free of charge within 1 day from the date of notification and to reimburse the costs in the event of prepayment.

§ 5 - Complaints

1. Each Ordering Party has the right to submit complaints regarding the implementation of the Training within fourteen days from the date of the Training completion.

2. Complaints should be submitted in writing by registered mail to the Organiser's address indicated in these regulations or by e-mail to the address info@eduSSAB.com.

3. The complaint should include:

a) name and data of the Ordering Party and Participant / s;

b) the subject of the complaint (including the name of the Training, date, etc.);

c) substantive and formal justification of the complaint;

d) expectations of the Ordering Party towards the Organizer.

4. The reported complaint will be considered within fourteen days from the moment the Organizer receives the complaint, but this time may be extended if further clarifications are needed.

§ 6 - Property Rights

All Training Materials, regardless of the form of their delivery to the Ordering Party / Participant, as well as those delivered during the Training in a mixed form, are protected by copyright in accordance with the Polish Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws 1994 No. 24 item 83 with later changes). The user understands that without written consent he has no right to reproduce, distribute or modify these materials: in whole, in fragments, for a fee or free of charge, in any form: spoken, audio, video, written, printed or electronic. The above prohibition does not apply to quoting the authors with reference to the source. The participant may record the training only with the consent of the trainer who conducts the training.

§ 7 - Liability and right of withdrawal

1. The consumer has the option to withdraw from the Contract within 14 days from the date of its conclusion. The right to withdraw from the Contract is not entitled to the Consumer with regard to the training already started, with the consent of the Consumer granted before the expiry of the 14-day period.

2. The declaration of withdrawal may be submitted in any form, in particular in writing to the Organiser's address indicated in these Terms & Conditions or by e-mail to the address info@eduSSAB.com.

3. If, after the conclusion of the Contract and payment, it turns out that the Participant cannot take part in the Training and has no right to withdraw from the Contract - the funds paid will be available for the Training of the same value after consultation with the Organizer. This provision does not apply to Consumers.

4. If the Training is canceled, the Organizer will propose to the Participants a different date for the Training. The consumer is entitled to a refund of the funds previously paid for the Training.

5. The organizer is not liable:

a) for any errors, faults, inaccuracies in the provided Training Materials, or for any damages resulting from the Training;

b) for damages on the Ordering Party and/or the Participant end caused by the use or the inability to use the Training;

c) for non-performance or improper performance of the Training, if such was caused by the lack of access to the equipment and infrastructure required under §1 on the Ordering Party and / or the Participant end;

d) discontinuation of the Training due to the fault of the internet communication platform provider;

6. The liability of the Organizer towards the Ordering Party for any reasons, in particular in connection with non-performance or improper performance of the Training, as well as with the provisions of law, is limited to the amount of remuneration for the Training to which the damage relates. The Organizer's liability for damage to the Ordering Party in the form of lost profits and under the warranty is excluded.

§ 8 - Final provisions

1. The Terms & Conditions enter into force on January 23, 2021 and are valid for an indefinite period.

2. In the event of a change or annulment of any of the provisions of these Terms & Conditions as a result of a final court decision, the remaining provisions shall remain in force.

3. The Organizer reserves the right to amend these Terms & Conditions. In cases not govern by these Terms & Conditions, the provisions of Polish law shall apply, and any disputes will be settled by the court competent for the seat of the Organizer.Summary

Administrator danych osobowych / the administrator of personal data:

Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa, adres: ul. Witomińska 8/50; 81-311 Gdynia, Polska, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000310116; NIP:9581616752; REGON:22067237300000;

Full policy

[PL - wersja polska]

/for English scroll down/

Polityka prywatności Serwisów Internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa (SSAB)

Definicje

Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu oraz działań marketingowych w Serwisie Internetowym;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

Serwis Internetowy – strony www prowadzone przez SSAB: https://eduSSAB.com, https://www.ssab.org.pl, http://www.maszsledzia.pl;

SSAB - Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa, adres: ul. Witomińska 8/50; 81-311 Gdynia, Polska, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000310116; NIP:9581616752; REGON:22067237300000;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

§1 - Informacja dotycząca plików cookies

1. Serwisy Internetowe stosują tzw. pliki cookies („ciasteczka”), czyli informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez SSAB lub współpracujących z SSAB dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w Serwisie Internetowym.

3. W Serwisach Internetowych stosowane są sesyjne pliki cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki oraz trwałe pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

4. W przypadku https://eduSSAB.com bardzo istotnym jest sesyjny plik, nazwany zazwyczaj MoodleSession. Musisz zezwolić przeglądarce na umieszczenie tego cookie aby zachować ciągłość pracy, a także aby zachować twoje zalogowanie przy przechodzeniu między stronami.

5. Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

6. Plikami cookie można samodzielnie zarządzać, w tym usuwać je. W zrozumieniu mechanizmu plików cookie pomocna może być strona aboutcookies.org. Aby usunąć wszystkie pliki cookie na urządzeniu wystarczy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce (pamiętając, że w ten sposób można utracić zapisane informacje np. dane logowania, preferencje stron). Informacje jak zarządzać plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce. Można również ustawić blokowanie plików cookie, ale może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych.

§2 - Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisów Internetowych jest SSAB.

2. Kontakt elektroniczny do administratora można uzyskać poprzez adres e–mail: iod@ssab.org.pl.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych czy cofnięcia udzielonej zgody - poprzez formularze dostępne na stronach Serwisów Internetowych lub wysyłając żądanie do administratora np. na podany powyżej adres e-mail z określeniem zakresu.

4. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności w celu wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. W przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dane Użytkowników będą udostępnione na wyraźne żądanie organów administracji państwowej, ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.

6. Serwisy internetowe zbierają dane w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolne podanie danych w formularzach,

b) poprzez zapisywanie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) w urządzeniach końcowych,

c) poprzez pobierane w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics lub plików cookies informacje takie jak: adres IP oraz nazwa domeny, używany typ przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego,

d) poprzez stosowanie mechanizmów służących do profilowania danego Użytkowania w obrębie danego Serwisu Internetowego, tj. zbieranie danych dotyczących aktywności Użytkownika, historii wyszukiwania, kliknięć w danym Serwisie Internetowym, odwiedzin w danym Serwisie Internetowym i jego podstronach, daty logowania i rejestracji Użytkownika w danym Serwisie Internetowym, danych dotyczących korzystania z określonych usług w danym Serwisie Internetowym.

7. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umów pomiędzy SSAB i Użytkownikiem, realizowania usług dostępnych w danym Serwisie Internetowym zgodnie jego regulaminem lub innymi ustaleniami stron jeżeli takowych dokonali za obopólną zgodą oraz do celu kontaktów biznesowych tj. przedstawienia oferty SSAB, zaproszenia na spotkanie, konferencję, event organizowany przez SSAB lub sporadycznie informacje dotyczące działalności lub mające związek z obszarami działalności SSAB.

8. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów dla zawartych umów oraz okres wymagany przepisami o księgowości lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika ustalaną indywidualnie lub w przypadku opisanym w zaakceptowanym przez niego  regulaminie danego Serwisu Internetowego.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do świadczenia usług i prawidłowego działania Serwisów Internetowych, a w przypadku zawierania umowy/zamówienia z SSAB podanie danych niezbędnych do wykonania umowy/zamówienia jest warunkiem zawarcia i wykonania takiej umowy/zamówienia.

12. SSAB zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

------------------------

[EN - English version]

Privacy policy of websites operated by the The Association of Safety Studies and Analysis (SSAB)

Definitions

GDPR - Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the European Union No. 119, p. 1);

Google Analytics - software that allows you to track traffic and marketing activities on the Website;

SSAB - Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa, address: ul. Witomińska 8/50; 81-311 Gdynia, Poland, registered in the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000310116; NIP: 9581616752; REGON: 22067237300000;

User - a natural person, legal person or organizational unit without legal personality;

Website - websites run by SSAB: https://eduSSAB.com, https://www.ssab.org.pl, http://www.maszsledzia.pl;

§1 - Information on cookies

1. Websites use files so-called cookies ("cookies"), i.e. information saved by servers on the User's end device, which servers can read every time this end device connects.

2. Cookies usually contain the name of the website they come from, their storage time on the end device and a unique number. Cookies may be placed on the User's end device and then used by SSAB or external suppliers of tools cooperating with SSAB to monitor traffic and activity on the Website.

3. The Websites use session cookies, which are deleted after closing the browser, and persistent cookies saved on the user's computer and are not deleted automatically when the browser is closed.

4. In the case of https://eduSSAB.com a session file, usually called MoodleSession, is very important. You must allow your browser to place this cookie for business continuity and to keep you logged in while navigating between pages.

5. Cookies are not used to process or store personal data, they cannot be used for direct identification of the User and do not cause any configuration changes in the browser and telecommunications end device.

6. You can independently manage cookies, including deleting them. The aboutcookies.org website can help you understand the cookie mechanism. In order to delete all cookies from the device, it is enough to clear the browsing history in the browser (remembering that this way you can lose saved information, eg login data, website preferences). Information on how to manage cookies from individual websites can be found in the privacy and cookie settings in the selected browser. You can also choose to block cookies, but doing so may result in most websites missing or not being displayed correctly.

§2 - Processing and Protection of Personal Data

1. SSAB is the administrator of personal data collected on the Websites.

2. Electronic contact to the administrator can be obtained via the e-mail address: iod@ssab.org.pl.

3. The User has the right to access their data, the right to correct them, and to demand their removal from the data-base (unless it is contrary to the law) or to limit the right to process their data or withdraw consent - through the forms available on the Websites or by sending a request to the administrator, e.g. to the e-mail address provided above, specifying the scope.

4. The administrator may refuse to delete the User's data only in cases specified by applicable regulations, in particular in order to fulfill a legal obligation or to establish, investigate or defend claims.

5. In the cases specified by generally applicable provisions of law, Users' data will be made available at the express request of state administration, law enforcement and justice authorities.

6. Websites collect data in the following way:

a) by voluntarily providing data in forms,

b) by saving cookie files in end devices (so-called "cookies") ,

c) through information collected automatically using Google Analytics or cookies, such as: IP address and domain name, type of web browser used, type of operating system,

d) by using mechanisms for profiling a given User within a given Website, i.e. collecting data on the User's activity, search history, clicks on a given Website, visits to a given Website and its subpages, dates of logging in and registration of the User on a given Website, data on the use of specific services on a given Website.

7. Users' personal data are processed in order to establish, shape, conclude, amend or terminate agreements between SSAB and the User, provide services available on the Website in accordance with its regulations or other arrangements of the parties, if they have made them with mutual consent and for the purpose of business contacts i.e. presentation of SSAB's offer, invitations to a meeting, conference, event organized by SSAB or, occasionally, information about activities or related to SSAB's areas of activity.

8. Personal data is processed for the period of performance of obligations and the period of limitation of claims arising from the provisions on concluded contracts and the period required by accounting regulations or until an objection is raised pursuant to Art. 21 GDPR.

9. Users' personal data may be transferred to third parties only with the consent of the User established individually or in the case described in the regulations of a given Website accepted by him.

10. The User has the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office (UODO) if he has objections to the processing of his personal data by the Administrator.

11. Providing personal data is voluntary, but it may be necessary for the provision of services and the proper operation of the Websites, and in the case of concluding an agreement / order with SSAB, providing the data necessary to perform the agreement / order is a condition for the conclusion and performance of such agreement / order.

12. SSAB reserves the right to amend this Privacy Policy. In matters not covered, the relevant provisions of generally applicable law apply.